Sở di trú (USCIS) sẽ tiếp tục dịch vụ xử lý hồ sơ nhanh (Premium Processing) cho tất cả các hồ sơ H1b

Sở di trú (USCIS) sẽ tiếp tục dịch vụ xử lý hồ sơ nhanh (Premium Processing) vào ngày 12 tháng 3 năm 2019 cho tất cả các hồ sơ lao động H1b. Nếu trong trường hợp bạn nhận giấy tờ yêu cầu chứng minh thêm bằng chứng (RFE) của những hồ sơ đang xét duyệt thì bạn nên đóng tiền phí dịch vụ xử lý hồ sơ nhanh cùng với giấy tờ trả lời Sở di trú. Như vậy sẽ thuận tiện hơn trong quá trình xét hồ sơ.

Dịch vụ xử lý hồ sơ nhanh (Premium Processing) là một dịch vụ của Sở di trú áp dụng với một số dạng hồ sơ nhất định ví dụ như H1b. Khi bạn nộp phí này thì Sở di trú đảm bảo sẽ xử lý trong 15 ngày nếu không sẽ hoàn lại tiền. Còn nếu khi hồ sơ yêu cầu chứng minh thêm giấy tờ thì 15 ngày sẽ được tính lại từ ngày bạn nộp giấy tờ trả lời Sở di trú.

Tìm hiểu thêm tại đây: https://www.uscis.gov/news/alerts/uscis-resumes-premium-processing-all-h-1b-petitions

Bạn có thể tìm hiểu thêm tại website của Sở di trú để biết những hồ sơ thuộc diện nào được quyền dùng dịch vụ xử lý hồ sơ nhanh: https://www.uscis.gov/forms/how-do-i-use-premium-processing-service

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *