Tag Archives: lịch chiếu khán tháng 5 2020

Lịch chiếu khán di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình tháng 5/2020

Vào ngày 6 tháng 4 năm 2020 đã có lịch cấp chiếu khán di dân cho diện bảo lãnh gia đình trong tháng 5/2020 như sau: Diện visa Ngày ưu tiên So với lịch của tháng trước F1 22/03/2014 Tăng 11 tuần F2A Đang xét F2B 15/01/2015 Tăng 10 tuần F3 15/03/2008 Tăng 6 tuần