Tag Archives: lịch chiếu khán tháng 7 2020

Lịch chiếu khán di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình tháng 9/2020

Vào ngày 19 tháng 8 năm 2020 đã có lịch cấp chiếu khán di dân cho diện bảo lãnh gia đình trong tháng 9/2020 như sau: Diện visa Ngày ưu tiên So với lịch của tháng trước F1 15/09/2014 Tăng 4 tuần F2A Đang xét F2B 08/07/2015 Tăng 4 tuần F3 15/06/2008 Tăng 2 tuần

Lịch chiếu khán di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình tháng 8/2020

Vào ngày 20 tháng 7 năm 2020 đã có lịch cấp chiếu khán di dân cho diện bảo lãnh gia đình trong tháng 8/2020 như sau: Diện visa Ngày ưu tiên So với lịch của tháng trước F1 15/08/2014 Tăng 5 tuần F2A Đang xét F2B 08/06/2015 Tăng 5 tuần F3 01/06/2008 Tăng 3 tuần

Lịch chiếu khán di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình tháng 7/2020

Vào ngày 16 tháng 6 năm 2020 đã có lịch cấp chiếu khán di dân cho diện bảo lãnh gia đình trong tháng 7/2020 như sau: Diện visa Ngày ưu tiên So với lịch của tháng trước F1 08/07/2014 Tăng 6 tuần F2A Đang xét F2B 01/05/2015 Tăng 6 tuần F3 08/05/2008 Tăng 3 tuần